Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen Regulation (EU) 2016/679

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Postnummer och ort
 • E-postadress
 • IP-adress

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du beställer via någon av våra hemsidor
 • Uppgifter som vi får när du är i kontakt med en av våra medarbetare

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter kommer vi att informera dig om det och vad vi kommer att använda dem till.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi lagrar inga känsliga personuppgifter.

Vårt affärssystem och övriga tekniska hjälpmedel är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas hos oss för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 • För- och efternamn – upp till 7år (Bokföringslagen 1990:1078 7 kap.)
 • Adress – upp till 7år (Bokföringslagen 1990:1078 7 kap.)
 • Postnummer och ort – upp till 7år (Bokföringslagen 1990:1078 7 kap.)
 • E-postadress – upp till 7år (Konsumentköplagen 1990:932 23§ samt Köplagen 1990:931 32§)
 • IP-adress – 1 månad (Brottsbalk 1962:700 9 kap. 2§)

Vilka rättigheter har jag som personuppgiftsägare?

Du som personuppgiftsägare har rätt till att få veta vilka personuppgifter vi har om dig (registerutdrag), att få åberopa rättelse om registrerade uppgifter är felaktiga, rätt att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd). Du har även rätt till begränsning av behandling av personuppgifterna, rätt till dataportabilitet (att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig) samt rätten att göra invändningar.

Du har rätt att lämna klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Ansvar

Blue Tide AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Önskar du komma i kontakt med personuppgiftsansvarig gör du det via följande kontakt:
Blue Tide AB
Gränsgatan 15
45330 Lysekil, Sverige

Telefon: 0763-217-299
E-post: info@bluetide.se

Ändringar i Policy

Blue Tide AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna policy kommer att publiceras på webbplatsen.